Yhteystiedot

Koulukatu 13
30100 Forssa

Toiminnanjohtaja
Riikka Kinnunen
riikka.kinnunen@romukauppiaat.fi

Muut yhteydenotot:
info@romukauppiaat.fi
varkaudet@romukauppiaat.fi

Liiton säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Romukauppiaiden Liitto ry, kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Liitto on virallisesti suomenkielinen

Liiton tarkoituksena on koota maan romu- ja jäteraaka-ainekauppiaat valvomaan yhteisesti etujaan sekä yhteiskunnallisissa että kaupallisessa mielessä, koettaa kehittää ja vahvistaa liiton jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä edistää alan ammatillista kehitystä kuin myös solmia hyviä suhteita alan hallitsevan teollisuuden sekä tukku ja vähittäiskaupan kesken. Tarkoitustaan toteuttaa liitto järjestämällä koko maata käsittäviä kokoustilaisuuksia sekä harjoittamalla niin jäsentenkeskeistä kuin yleistäkin suullista ja kirjallista valistustyötä. Paitsi jäsenmaksuilla kerää liitto varoja tarkoituksiensa toteuttamiseksi kaikilla yhdistyksille luvallisilla keinoilla, lukuun ottamatta elinkeinoa, hankkien niihin luvat, milloin sellaista vaaditaan.

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä hyviä liiketapoja noudattavat romu ja jäteraaka-ainealoilla toimivat kauppiaat, joko henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt.

Anomus on tehtävä kirjallisesti liiton hallitukselle. Jollei hallituksella ole mitään asiallista muistuttamista anojan jäseneksi pääsyä vastaan, on anomus hyväksyttävä.

Jäsenmaksujen suuruudet, maksuajat sekä perusteet määrää liiton syyskokous kutakin tulevaa vuotta varten.

Hallitus voi päättää, että jäsenoikeutensa menettää liiton jäsen joka,

1)     tekee itsensä syypääksi kunniattomaan tekoon.

2)     loukkaa liiton arvoa tai vastustaa sen harrastuksia.

3)     jättää vuosimaksun suorittamatta.

Jos hallitus on päättänyt että jäsen menettää jäsenoikeutensa, on jäsenellä oikeus alistaa hallituksen  päätös seuraavan varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon erottamisesta, kirjallisen vaatimuksensa liiton puheenjohtajalle asian esille ottamisesta liiton varsinaisessa kokouksessa.

Liiton asioita hoitavat hallitus ja sen valitsema asiamies. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai asiamies yksin.

Hallitukseen kuuluu syyskokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä, sekä heille kullekin erikseen nimetty varajäsen, jotka syyskokous valitsee liiton varsinaisista jäsenistä siten että valtakunnan eri osat ja erikokoiset jäsenyritykset, mikäli mahdollista tulevat edustetuiksi liiton hallituksessa.

Varsinaiset jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan ja on heistä 3 varsinaista jäsentä ja kunkin varamies vuosittain erovuorossa, ensi kerran arvan kautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 3 jäsenen läsnä ollessa. Äänestyksessä on kullakin hallituksen jäsenellä tai varajäsenellä yksi ääni. Yksinkertainen ääntenenemmistö määrää päätöksen, mutta äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus voi valita keskuudestaan erikoisen työvaliokunnan päättämään juoksevista asioista.

Liiton tilejä tarkistamaan valitaan vuosittain syyskokouksessa  2 tilintarkastajaa ja näille 2 varamiestä.

Liiton tili päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava kaikkine asiaan kuuluvine asiakirjoineen viimeistään helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille tarkastettavaksi.

Hallituksen tehtävänä on:

1)     valita liitolle asiamies ja tarpeen tullen muut virkailijat sekä määrätä näiden tehtävät ja palkat.

2)     koettaa toimia niin, että liittoon yhdytään niin yleisesti kuin suinkin, hyväksyä tai hylätä jäseneksipääsyhakemukset, sekä valvoa että liiton sääntöjä noudatetaan.

3)     antaa vuosittain tilintarkastajille vuosikertomus ynnä tilit

4)     valmistaa asiat varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin.

5)     panna täytäntöön liiton kokouksissa tehdyt päätökset.

6)     ottaa käsiteltäväksi sellaisia liiton toimintaa koskevia kysymyksiä, joita hallituksen keskuudessa herätetään tai sen harkittavaksi muualta annetaan

7)     kutsua liiton varsinaisiin kokouksiin määräaikana sekä ylimääräiseen kokoukseen niin usein kun asianhaarat antavat siihen aihetta tai kun vähintään 20 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

8)     valvoa seuraavassa pykälässä mainitun toimiston hoitoa sekä

9)     puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai asiamiehen kautta edustaa liittoa.

10§

Liiton asiamiehen velvollisuuksin kuuluu:

1)     hoitaa liiton toimistoa, ottaa ja erottaa tarvittavat apulaiset sekä järjestää työt näiden kesken.

2)     pitää huolta liiton kirjeenvaihdosta.

3)     valmistaa hallitukselle tulevan vuoden tulo- ja menoarvio ja senperusteella ehdotus jäsenmaksun suuruudesta ja sen perusteista.

4)     periä jäsenmaksut, pitää tarkkaa tiliä liiton tuloista ja menoista, hoitaa sen varoja sekä antaa näistä hallitukselle tilikertomukset kevätkokousta varten.

5)     valvoa liiton kehitystä ja edistystä yleensä sekä auttaa liiton jäseniä neuvoilla liiton toimintaa koskevissa kysymyksissä sekä

6)     suorittaa muita toimipiiriin kuuluvia tarpeellisia tehtäviä hallituksen ja liiton kokousten päätöksen mukaisesti.

Asiamiehellä on kokouksissa oikeus ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätösten tekoon.

                            11§

Paikkakunnalla, jossa on useampia liiton jäseniä, voivat nämä muodostaa keskenään erikoisen paikallisosaston tai yhdistyksen. Paikallisosastot ovat kirjeenvaihdon kautta yhteydessä liiton toimiston kanssa pitäen täten paikalliset jäsenet tietoisina hallituksen esityksistä ja päätöksistä. Paikallisosastojen tehtävänä on pitää paikkakunnallaan jäsenluetteloa, koota jäsenmaksut, pitää tarpeen tullen kokouksia sekä toimittaa jäsenluettelot ja jäsenmaksut ynnä tiedot paikalliskokousten tärkeimmistä päätöksistä liiton toimistolle.

12§

Suomen Romukauppiaiden liitto ry:llä on kaksi varsinaista kokousta, syys- ja kevätkokous.

Liiton syyskokous pidetään loka- marraskuussa, hallituksen määräämällä paikkakunnalla. Kokouksesta on ilmoitettava joko hallituksen määräämissä sanomalehdissä tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)     kokouksen avaus

2)     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3)     valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja äänten laskijat (3)

4)     todetaan kokouksen osanottajat

5)     vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

6)     päätetään liiton toiminnan suuntaviivoista seuraavana vuonna.

7)     vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.

8)     päätetään jäsenmaksun suuruus

9)     valitaan puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

10)  valitaan tilintarkastajat ja näiden varamiehet.

11)  päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioitten suuruus

12)  muut kysymykset, esitykset, alustukset, joita hallitus tai liiton jäsen ovat esittäneet vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokouksen käsiteltäviksi ja jotka on mainitun kokouskutsussa.

13)  muut asiat

14)  kokouksen päättäminen.

Liiton kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa hallituksen määräämällä paikkakunnalla. Kokouksesta on ilmoitettava joko hallituksen määräämissä sanomalehdissä tai kullekin jäsenelle  lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)     kokouksen avaus

2)     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3)     valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja äänten laskijat (3)

4)     todetaan kokouksen osanottajat

5)     vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

6)     esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7)     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8)     päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9)     muut kysymykset, esitykset ja alustukset, joita hallitus ja liiton jäsen ovat esittäneet vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta kokouksen käsiteltäväksi ja jotka on mainittu kokouskutsussa

10)  muut asiat

11)  kokouksen päättäminen.

13§

Liiton varsinaisista kokouksista on ilmoitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu liiton ylimääräiseen kokoukseen on annettava vähintään viikkoa ennen kokousta samalla tavalla kuin varsinaisista kokouksista edellä määrätään (§12)

Muut ilmoitukset jäsenille, paitsi yleisissä kokouksissa annetut, annetaan joko sanomalehtien välityksellä tai kirjallisesti.

14§

Liiton kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai näiden estettynä ollessa kokouksen valitsema henkilö.

Kokouksessa tapahtuvissa vaaleissa äänestetään suljetuin lipuin, jos läsnä olevista liiton jäsenistä vähintään (20) henkilöä sitä vaatii. Kullakin varsinaisella jäsenellä on liiton kokouksissa yksi (1) ääni. Jäsenen on käytettävä sitä henkilökohtaisesti. Päätöksen ratkaisee äänten enemmistö, paitsi vaaleissa arpa, jos äänet menevät tasan.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain kannatusjäsenmaksun suuruuden.

Yleisten kokousten pöytäkirjat varmentavat asiamies ja kokouksen puheenjohtaja ja ne tarkastavat kunkin kokouksen sitä varten erikseen valitsemat (2) pöytäkirjantarkastajaa.

15§

Sääntöjen muuttamista tai liiton hajoittamista koskeva päätös voidaan tehdä ainoastaan varsinaisessa kokouksessa jos ¾ läsnä olleista ehdotusta puoltaa, ja näin tehty päätös on muuttumattomana vahvistettava samanlaisella enemmistöllä ylimääräisessä kokouksessa aikaisintaan (14) vuorokautta tämän jälkeen.

16§

Liiton hajotessa on sen varat säilytettävä kolme (3) vuotta viimeisen kokouksen päätöksen mukaisella tavalla, ja jos tämän ajan kuluessa syntyy uusi, samoja tarkoituksia palveleva liitto, on varat luovutettava tälle, muussa tapauksessa varat on luovutettava Yksityisyrittäjäin Säätiölle.

17§

Muissa kohdissa noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.